Redegjørelse etter åpenhetsloven

1. Innledning

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ("Åpenhetsloven") trådte i kraft 1. juli 2022. Denne redegjørelsen er Stabil AS' redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter Åpenhetsloven § 5.

Redegjørelsen omfatter aktsomhetsvurderingene vi har utført for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Vurderingene er utført i 2023.

2. Organisering og driftsområde

Stabil er et rådgivende ingeniørfirma med 54 ansatte. Stabil driver virksomhet fra kontorer i Tønsberg, Ålesund, Fredrikstad og Oslo.

3. Retningslinjer og rutiner

Stabil har forankret arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold under Åpenhetsloven i styret og utpekt daglig leder til å følge opp det praktiske arbeidet med aktsomhetsvurderingene under Åpenhetsloven. Daglig leder vil jevnlig rapportere til styret om arbeidet som blir gjort under Åpenhetsloven.

Stabils styre har videre vedtatt interne retningslinjer for å sikre jevnlig oppfølging av arbeidet med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Retningslinjene skal kommuniseres til de ansatte.

E-postadressen hb@stabil.as kan benyttes ved spørsmål eller henvendelser knyttet til Åpenhetsloven.

Hva gjelder formidling av forventinger om overholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold til leverandører og forretningspartnere, har dette fremgått ved informasjonsinnhentingen nevnt i punkt 4 nedenfor. Separate etiske retningslinjer for leverandører er utformet, vil bli lagt på nettsiden og formidles til en god del leverandører.

Org.nr. 915 868 533. Adresse: Industriveien 4, 3174 Revetal

4. Om aktsomhetsvurderingene

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderingene startet med en overordnet analyse og informasjonsinnhenting for egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere.

Formålet var å identifisere hvilke områder som utgjør høyest risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Egen virksomhet består av ansatte på våre kontorer i Norge. Vi kjøper andre tjenester til egen virksomhet, som for eksempel leie av kontorlokaler, IT-tjenester, revisjon osv. Disse er dermed leverandører til oss.

Vi innhentet en komplett oversikt over leverandører og forretningspartnere (heretter samlet "Leverandører") vi har hatt i perioden angitt i punkt 1 over. Vi tok deretter en risikobasert tilnærming til hvilke leverandører som skulle kartlegges og i hvilken grad.

Som metode i den videre kartleggingen så vi først på allment tilgjengelig informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, hovedsakelig knyttet til de aktuelle Leverandørenes geografi og bransje. Det ble bl.a. benyttet rapporter og informasjon fra OECD, Norsk kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, og fagsider fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Deretter ble det forespurt informasjon fra aktuelle Leverandører, herunder om Leverandørene kjente til om deres egen virksomhet, deres leverandørkjeder eller forretningsforbindelser innebar en risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Der det var passende ble det sjekket informasjon på aktuelle Leverandørers hjemmesider. I den grad de er publisert har vi også gjennomgått redegjørelser fra aktuelle Leverandører som selv er underlagt åpenhetsloven.

5. Resultat etter aktsomhetsvurderingene

Vi har ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser gjennom våre aktsomhetsvurderinger. Vi har derfor ikke iverksatt konkrete tiltak for å stanse faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger, annet enn de etiske retningslinjene til Leverandører nevnt over. Vi vil også følge opp eventuelle varsler om mulige brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som vi mottar.