Våre tjenester

Stabil tilbyr konsulenttjenester innen konstruksjonsteknikk. Forholdet til kundene bygger på gjensidig respekt og gode relasjoner innen bransjen. Vi er store nok til å håndtere de store prosjektene, men liten nok til å snu oss raskt.

Prosjektering
Vi prosjekterer bygg og konstruksjoner i betong, stål og tre. Vi utfører kompliserte analyser og stabilitetsberegninger, inklusiv seismiske analyser.

Til dette bruker vi ofte FEM-design. Når det gjelder fundamentering av konstruksjoner eller konstruksjoner i grunnen er dette ofte som direktefundamentert, kompensert eller ved bruk av peler i betong eller stål. Vi samarbeider tett med geotekniker, utbygger og utførende på å finne mest hensiktsmessige fundamenteringsløsning.

Vi har også stor erfaring med vanntette konstruksjoner og spesielle tiltak ved vanntrykk og oppdrift. Kjellere utføres og prosjekteres ofte som rene plasstøpte konstruksjoner eventuelt i kombinasjon med pre-fabrikkerte søyler, innervegger og bjelker.

Selve råbygget kan være plasstøpt, evt. i kombinasjon med eller ved bruk av forskalingselementer, skallmurer etc., eller som et rent prefab-bygg i stål og betong.

Vi detaljerer og prosjekterer for det som skal foregå av produksjon påbyggeplass, og for det som utføres hos egne prefab-leverandører.

Vi jobber direkte mot de største prefab-leverandørene i Norge og leverer da komplett produksjonsunderlag til disse. Vi har lang erfaring og inngåendekjennskap til produksjon, utførelse- og montasje av denne typen konstruksjoner.

At vi kan prosjektere hele forløpet fra start planlegging til ferdig bygg inklusivinngående kjennskap til produksjonsmetoder i fabrikk og ute på plassen anser vi som en stor fordel for dem vi jobber mot.

Vi er et selskap med lang og god erfaring og har også god kjennskap og innsikt i tidligere byggemetoder. Vi jobber derfor også med rehabilitering og ombygginger av eksisterende bygg.

Les mer
Lukk
Prosjektutvikling
Vi har mange års erfaring med prosjektutvikling av bygg og konstruksjoner. Vår spesialitet er prosjektutvikling av konstruksjoner og råbygg i stål, betong og tre.

Fundamentering tilpasses den enkelte byggeplass med sine særegne grunnforhold. Vi samarbeider alltid med geoteknisk konsulent for å finne den trygge og mest optimale fundamenteringsmetoden.

Vi er opptatt av kostnadseffektive og rasjonelle løsninger som er tilpasset byggherrens ønsker og brukernes behov. Vår kontakt med produsenter og montasjefirma for konstruksjoner har gitt oss en erfaring med hvilke detaljer som er produksjonsvennlige og sikre i forhold til HMS.

Alle bygg og konstruksjoner er forskjellige og i de fleste bygg er det ønskelig å tilpasse bæresystemet til yttervegger og tette felt. Slanke konstruksjoner, som kan bygges inn i vegger, er vi opptatt å få til i samarbeid med arkitekt og øvrige rådgivere.

Når detaljer av konstruksjoner ikke skal kles igjen men være åpne i rommet, så bidrar vi med å skape et vakkert og pent utseende. Vi bygger 3D-modeller av de konstruksjoner vi er med å prosjektere. Det gir en trygghet for at bæresystemet passer til de behov andre fag også har. Samarbeid med byggherre, arkitekt og andre rådgivere er derfor en del av vårt daglige arbeide.

Les mer
Lukk
Modellering / BIM
Vi jobber med bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Det vil si at vi utarbeider 3D-modeller som viser bæresystemet i en modell.

Vår modell brukes sammen med modellene fra de øvrige rådgiverne (arkitekt, VVS, elektro m.fl.) til å gi byggherre og entreprenør en best mulig fremstilling av bygget som prosjekteres. Vi utveksler som regel modeller i det åpne standardiserte filutvekslingsformatet IFC. IFC-modellen kan også benyttes i en kollisjonskontroll mot de øvrige modellene i prosjektet.

Vi modellerer i modelleringsprogrammene Tekla Structures og Revit Structure. Her modellerer vi bæresystem i både plasstøpt betong, prefabrikkert betong, stål og tre. Tekla Structures benyttes i tillegg til å utarbeide produksjonstegninger og montasjetegninger for leverandører av stål og prefabrikkerte betongkonstruksjoner. I tillegg til en visuell tredimensjonal fremstilling, har vi muligheter til å angi egenskaper på de ulike bygningsdelene i modellen. Dette kan for eksempel  være materialegenskaper, overflatebehandling, estimert levetid, mm. Slik informasjon vil være til stor nytte for byggherren som FDV-dokumentasjon.

Vårt sluttprodukt, som leveranse til et byggeprosjekt, er som regel tegninger som genereres ut i fra bygningsinformasjonsmodellen. Vi har for øvrig i det siste også vært involvert i tegningsfrie prosjekter. I slike prosjekter leveres kun modell med nødvendig informasjon til utførende entreprenør, som gjennomfører byggeprosjektet kun ved hjelp av digitale 3D-modeller, helt eller delvis uten supplerende 2D-tegninger. Dette er fremtiden, og en utvikling vi i Stabil er med på!

Les mer
Lukk